དམ་པའི་ལེགས་བཤད།“It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.”
― Harry S. Truman

“ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་ཁ་སུ་ལ་འཐོབ་པར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན།”
― ཋི་རུ་མན།

“Not all readers are leaders, but all leaders are readers.” ― Harry S. Truman

“དཔེ་དེབ་ཀློག་མཁན་ཚང་མ་དབུ་ཁྲིད་མིན་མོད། དབུ་ཁྲིད་ཚང་མ་དཔེ་དེབ་ཀློག་མཁན་ཡིན།”
― ཋི་རུ་མན།