དམ་པའི་ལེགས་བཤད།“It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.”
― Harry S. Truman

“ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་ཁ་སུ་ལ་འཐོབ་པར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་ན། ཁྱེད་ཀྱི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན།”
― ཋི་རུ་མན།

“Not all readers are leaders, but all leaders are readers.” ― Harry S. Truman

“དཔེ་དེབ་ཀློག་མཁན་ཚང་མ་དབུ་ཁྲིད་མིན་མོད། དབུ་ཁྲིད་ཚང་མ་དཔེ་དེབ་ཀློག་མཁན་ཡིན།”
― ཋི་རུ་མན།

No comments:

Post a Comment

དཔྱད་གླེང་སྤེལ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ། རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ངམ་མིང་ཚབ་སྤྱོད་འདོད་ན་Comment as:ཞེས་པའི་འགྲམ་གྱི་གདམ་ངའི་ཐིག་བྱང་ལས་Name/URLའདེམས་དགོས་ལ། དེ་མིན་མིང་མེད་པར་སྤེལ་འདོད་ན་ཐད་ཀར་སྤེལ་ཆོག་ལ་ཐིག་བྱང་ལས་Anonymousཞེས་པ་འདེམས་ཀྱང་ཆོག
འདིར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ། གང་ཟག་སྒེར་པར་ངོ་མཚང་འབྲུ་བའི་སྐད་ཆ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན་ལ་མཐོང་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་བཅས་སྤོང་རོགས།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ཚར་རྗེས་མདུན་ཤོག་སྟེང་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་འདོད་ན་ཀླད་ཀྱི་པོད་ཁུག་གི་མིང་བྱང་སྟེང་དུ་མནན་ན་ཆོག་ལ་འདབས་ཀྱི་Homeཞེས་པའི་སྟེང་དུ་མནན་པས་ཀྱང་ཆོག