ཁ་བཙོག་དགོད་གཏམ།

ཐེངས་གསུམ་བག་མ་ཞབས་གསར་མ།

ལོ་ན་ཅུང་ཆེ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་ཐེངས་བཞི་བའི་གཉེན་སྟོན་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད། གཉེན་དོན་སློབ་སྟོན་པའི་རྩར་བསླབ་བྱར་ཉན་དུ་སོང་།
“སྐུ་ཞབས་ལགས། ངས་ངའི་ཁྱོ་ག་ལ་ང་དུང་ཡང་ཞབས་གསར་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཅི་ལྟར་ཤོད་དགོས་སམ།”
“བུ་མོ། ཁྱོད་གཉེན་སྒྲིག་ཐེངས་དེ་འདྲའི་མང་བོ་ཞིག་བྱས་པས། ཁྱེད་ཞབས་གསར་མ་ཞིག་ཡིན་སྲོལ་མེད།”
“སྐུ་ཞབས། ངའི་ཁྱོ་ག་དང་པོ་དེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོ་རང་གིས་གཅིག་བྱེད་འདོད་པ་ནི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཁོ་ན་རེད། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ཁྱོ་ག་དེ་འཛུགས་སྐྲུན་ངལ་རྩོལ་ལས་ཀ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱུན་དུ་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་སང་ཉིན་ལས་ཟེར། ཁྱོ་ག་མཐའ་མ་དེ་མོ་ནད་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོས་རྒྱུན་པར་ངའི་དེ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ནས་བསྡད། ད་ཐེངས་ང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། ད་ཐེངས་ཡིན་ན་ངའི་ཨོང་ཤ་ས་ལ་རྡེབ་རྒྱུ་རེད།”


ཉལ་དང་ལངས་པའི་ཁྱད་པར།

ཕོ་གསར་ཞིག་སྲང་བར་དུ་མྱུལ་བཞིན་པའི་སྨད་འཚོང་མ་དེའི་འགྲམ་དུ་སོང་སྟེ། "ག་ཚོད་རེད།" ཅེས་དྲིས་པར། ཁོ་མོས་འཛེམས་དོགས་མེད་པར། "མར་ཉལ་ན་སྒོར་མོ་༡༠༠དང་ལངས་ཏེ་ལས་ན་སྒོར་མོ་༧༥་རེད།" ཅེས་ལན་བཏབ། ཕོ་གསར་གྱིས་མགོ་འཕྲུག་བཞིན། "དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་འདུག" ཅེས་པར། ཁོ་མོས། "འོ། དེ་ངའི་སྐྲ་མཛེས་བཟོ་མཁན་གྱི་རིན་རེད།" ཅེས་བཤད།

1 comment:

Anonymous said...

དགོད་གཏམ་འདི་རིགས་ཅུང་པྲ་ཚགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡིན་ནའང་། མི་རིགས་གཞན་པའི་ཡི་གེའི་དྲ་ཐོག་གི་སྤྱོད་རྒྱར་བལྟས་ན། འདི་ལྟ་བུའི་སྦྱར་བྱང་ཡང་རང་རེའི་བོད་པ་དྲ་འབུ་ཚོར་ཟས་རྗེས་སུ་འབྲུ་ཞོ་བླུད་པ་དང་ཁྱད་མེད་པས། ཁྱེད་ཀྱི་པོད་ཁུག་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད།

Post a Comment

དཔྱད་གླེང་སྤེལ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ། རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ངམ་མིང་ཚབ་སྤྱོད་འདོད་ན་Comment as:ཞེས་པའི་འགྲམ་གྱི་གདམ་ངའི་ཐིག་བྱང་ལས་Name/URLའདེམས་དགོས་ལ། དེ་མིན་མིང་མེད་པར་སྤེལ་འདོད་ན་ཐད་ཀར་སྤེལ་ཆོག་ལ་ཐིག་བྱང་ལས་Anonymousཞེས་པ་འདེམས་ཀྱང་ཆོག
འདིར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ། གང་ཟག་སྒེར་པར་ངོ་མཚང་འབྲུ་བའི་སྐད་ཆ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན་ལ་མཐོང་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་བཅས་སྤོང་རོགས།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ཚར་རྗེས་མདུན་ཤོག་སྟེང་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་འདོད་ན་ཀླད་ཀྱི་པོད་ཁུག་གི་མིང་བྱང་སྟེང་དུ་མནན་ན་ཆོག་ལ་འདབས་ཀྱི་Homeཞེས་པའི་སྟེང་དུ་མནན་པས་ཀྱང་ཆོག