གཅིག་ང་ལ་བསྟན་ན་ཨེ་ཆོག

ཉིན་ཞིག་ལ་བློ་བཟང་དོན་དག་ཅིག་གི་ཆེད་དུ་གྲོགས་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སོང་། གྲོགས་པོ་ཚང་གི་སྒོ་ཁར་སླེབས་པ་ན་ཁོས་སྒོ་དྲིལ་བརྡུངས་པས་གྲོགས་པོའི་ཆུང་མས་ཐོས།
“སུ་ཡིན།”
“བཀྲ་ཤིས་ནང་དུ་འདུག་གམ།”
“མི་འདུག ཁོ་ཚོང་ཁང་དུ་ཕྱིན་སོང་།”
“འོ་ན་ངས་ནང་ནས་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ན་འགྲིག་གམ།”
“འགྲིག་དང་འགྲིག ནང་དུ་ཕེབས།”

ཁོང་ཚོ་སར་བསྡད་རྗེས་བློ་བཟང་གིས།
“ཚེ་རིང་འཚོ། ཁྱེད་ཀྱི་ནུ་མ་དེ་གཉིས་དངོས་གནས་མཛེས་ཤིང་ཆེ་བས་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་ནས་འདི་འདྲ་མཐོང་མྱོང་མེད། དེ་བས་གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ནུ་མ་གཅིག་བསྟན་ན་ངས་ཁྱེད་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་བྱིན་ཆོག”

ཚེ་རིང་འཚོས་བསམ་བློ་ཅུང་ཙམ་བཏང་རྗེས། རེད། འདི་འདྲའི་སླ་བོས་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ལེན་ཐུབ་ན་དེ་མི་ལེན་གང་ལེན་སྙམ་ཏེ་ལམ་སེང་སྟོད་ལྭའི་གོང་སྲུབས་ཁ་ཕྱེས། བློ་བཟང་གིས་ཁོ་མོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཅོག་ཙེའི་ཐོག་ཏུ་གཡུགས།
ཁོང་ཚོ་ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བློ་བཟང་གིས།
“ཁྱེད་ཀྱི་ནུ་མ་དེ་གཉིས་དངོས་གནས་མཛེས་པས་ངས་ནུ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་བལྟ་ན་འདོད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ནུ་མ་གཉིས་ཀ་བསྟན་ན་ངས་ཁྱེད་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྒོར་མོ་བརྒྱ་བྱིན་ཆོག”

ཚེ་རིང་འཚོས་བསམ་བློ་ཅུང་ཙམ་བཏང་རྗེས། མི་འགྲིག་རྒྱུ་མི་འདུག་སྙམ་ནས་སྟོད་ལྭའི་གོང་སྲུབས་ཡོངས་སུ་ཕྱེས་ཏེ་བློ་བཟང་ལ་ཡིད་ཚིམས་པ་ཞིག་བལྟ་རུ་བཅུག བློ་བཟང་གིས་ཁོ་མོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཅོག་ཙེའི་ཐོག་ཏུ་གཡུགས། དེ་རྗེས་ཁོས་ད་ནི་སྒུག་ཡུན་རིང་སོང་བས་འགྲོ་དགོས་ཟེར་ནས་ཕྱིན་སོང་།
ཡུད་ཙམ་རྗེས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་སླེབས། ཁོའི་ཆུང་མས་ཁོ་ལ་“ཁྱེད་ཀྱི་དགོད་བྲོ་བའི་གྲོགས་པོ་བློ་བཟང་ཟེར་བ་དེ་འདིར་སླེབས་བྱུང་།”
བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་རྗེས། “འོ་རེད། ཁོས་ངའི་ལག་ནས་སྒོར་མོ་ཉིས་བརྒྱ་བསྐྱིས་སོང་བས་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྐྱིན་ཚབ་བཞག་བྱུང་ངམ།”

1 comment:

Anonymous said...

ཡག་པོ་འདུག་ད་གྲོགས་སམ་ཕ་ཡུལ་གཐིག་པའི་ཐེ་བོ་པ།

Post a Comment

དཔྱད་གླེང་སྤེལ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ། རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ངམ་མིང་ཚབ་སྤྱོད་འདོད་ན་Comment as:ཞེས་པའི་འགྲམ་གྱི་གདམ་ངའི་ཐིག་བྱང་ལས་Name/URLའདེམས་དགོས་ལ། དེ་མིན་མིང་མེད་པར་སྤེལ་འདོད་ན་ཐད་ཀར་སྤེལ་ཆོག་ལ་ཐིག་བྱང་ལས་Anonymousཞེས་པ་འདེམས་ཀྱང་ཆོག
འདིར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ། གང་ཟག་སྒེར་པར་ངོ་མཚང་འབྲུ་བའི་སྐད་ཆ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན་ལ་མཐོང་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་བཅས་སྤོང་རོགས།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ཚར་རྗེས་མདུན་ཤོག་སྟེང་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་འདོད་ན་ཀླད་ཀྱི་པོད་ཁུག་གི་མིང་བྱང་སྟེང་དུ་མནན་ན་ཆོག་ལ་འདབས་ཀྱི་Homeཞེས་པའི་སྟེང་དུ་མནན་པས་ཀྱང་ཆོག