འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ནད་རིམས་H1N1ཀ་པ་དེ་ཚོད་ལྟ་ཁང་ཞིག་ལས་ཐོན་པའི་ནད་འབུ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དེར་ངོས་ལེན་བྱས་མེད།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨོ་སི་ཁྲི་ལི་ཡའི་ནད་རིམས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་H1N1ཀ་པའི་ཆམ་རིམས་ནད་འབུ་དེ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་ནས་སྦྱོར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བཏང་བ་ཡིན་སྐོར་གྱི་བཤད་ཚུལ་དེར་ངོས་ལེན་མེད་སྐོར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྨན་རམས་པ་ཁེའེ་ཇིས་ཧྥུ་ཁུ་དཱ་ལགས་ཀྱིས་ཇི་ནི་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྟེང་དུ་གསུང་དོན། “ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་དཔང་རྟགས་ལས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཆམ་རིམས་ནད་འབུ་འདི་རང་བྱུང་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ཚོད་ལྟ་ཁང་ག་གེ་མོས་སྦྱོར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད།” ཅེས་བརྗོད་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཚན་རིག་ལྟེ་གནས་ཁག་གི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་ཆས་དང་ཞིང་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཁག དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་སྲོག་ཆགས་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཁག་བཅས་དང་ལྷན་དུ་བརྟག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་བྱས་མཐར་གོང་གི་བཤད་སྲོལ་དེར་ངོས་ལེན་མེད་པ་ཐག་གིས་བཅད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྨན་རམས་པ་ཧྥུ་ཁུ་དཱ་ལགས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་།

ཁོ་མོས་གསུང་དོན། “ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོད་བགམ་གྱི་བཤད་སྟངས་དེར་དོ་སྣང་ནན་མོ་བྱས་མོད། མཐའ་མར་བཤད་སྟངས་འདི་ནི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རིན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་།”

ཉེ་སྔོན་ཨོ་སི་ཁྲི་ལི་ཡའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཨཌ་རིའན་རྒིབ་སི་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ལ་དོགས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་བསླངས་ཡོད། དེ་ཡང་ད་ཐེངས་ཀྱི་ཆམ་རིམས་ཀྱི་ནད་འབུ་འདི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སྨན་ཁབ་སྨན་རྫས་སྦྱོར་སྒྲུབ་བྱེད་སྐབས་སྨན་སྦྱོར་སྒོང་བ་ལས་རྐྱེན་དབང་གིས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།

-- ཐེ་བྲག་པས་རྩོམ་སྒྱུར་བྱས།

1 comment:

གྲགས་པ said...

དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་པོད་ཁུག་ཀློག་ཐུབ་པ་ཁགའ་པོ་བྱུང་།

Post a Comment

དཔྱད་གླེང་སྤེལ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ། རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ངམ་མིང་ཚབ་སྤྱོད་འདོད་ན་Comment as:ཞེས་པའི་འགྲམ་གྱི་གདམ་ངའི་ཐིག་བྱང་ལས་Name/URLའདེམས་དགོས་ལ། དེ་མིན་མིང་མེད་པར་སྤེལ་འདོད་ན་ཐད་ཀར་སྤེལ་ཆོག་ལ་ཐིག་བྱང་ལས་Anonymousཞེས་པ་འདེམས་ཀྱང་ཆོག
འདིར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ། གང་ཟག་སྒེར་པར་ངོ་མཚང་འབྲུ་བའི་སྐད་ཆ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་ཕན་ཚུན་ལ་མཐོང་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་བཅས་སྤོང་རོགས།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ཚར་རྗེས་མདུན་ཤོག་སྟེང་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་འདོད་ན་ཀླད་ཀྱི་པོད་ཁུག་གི་མིང་བྱང་སྟེང་དུ་མནན་ན་ཆོག་ལ་འདབས་ཀྱི་Homeཞེས་པའི་སྟེང་དུ་མནན་པས་ཀྱང་ཆོག